Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

// // 1 comment

C# Encryption Class

The class makes it easy to quickly encrypt data with a password using built-in .NET Framework functions.

Platform: .NET Framework 2.0
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;
using System.IO;

class Encryptor
{
  public static byte[] Encrypt(byte[] input, string password)
  {
    try

    {
      TripleDESCryptoServiceProvider service = new TripleDESCryptoServiceProvider();
      MD5CryptoServiceProvider md5 = new MD5CryptoServiceProvider();

      byte[] key = md5.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(password));
      byte[] iv = md5.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(password));

      return Transform(input, service.CreateEncryptor(key, iv));
    }
    catch (Exception)
    {
      return new byte[0];
    }
  }

  public static byte[] Decrypt(byte[] input, string password)
  {
    try

    {
      TripleDESCryptoServiceProvider service = new TripleDESCryptoServiceProvider();
      MD5CryptoServiceProvider md5 = new MD5CryptoServiceProvider();

      byte[] key = md5.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(password));
      byte[] iv = md5.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(password));

      return Transform(input, service.CreateDecryptor(key, iv));
    }
    catch (Exception)
    {
      return new byte[0];
    }
  }

  public static string Encrypt(string text, string password)
  {
    byte[] input = Encoding.UTF8.GetBytes(text);
    byte[] output = Encrypt(input, password);
    return Convert.ToBase64String(output);
  }

  public static string Decrypt(string text, string password)
  {
    byte[] input = Convert.FromBase64String(text);
    byte[] output = Decrypt(input, password);
    return Encoding.UTF8.GetString(output);
  }

  private static byte[] Transform(byte[] input, ICryptoTransform CryptoTransform)
  {
    MemoryStream memStream = new MemoryStream();
    CryptoStream cryptStream = new CryptoStream(memStream, CryptoTransform, CryptoStreamMode.Write);

    cryptStream.Write(input, 0, input.Length);
    cryptStream.FlushFinalBlock();

    memStream.Position = 0;
    byte[] result = new byte[Convert.ToInt32(memStream.Length)];
    memStream.Read(result, 0, Convert.ToInt32(result.Length));

    memStream.Close();
    cryptStream.Close();

    return result;
  }
}

1 comments:

NHACF.COM nói...

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây

Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..