Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

// // Leave a Comment

Duyệt tập hợp sử dụng câu lệnh foreach

Làm thế nào để sử dụng được câu lệnh foreach trong lớp mà ta xây dựng, tiện lợi cho việc duyệt một tập hợp.
Những gì mà ta cần làm là khai báo 01 phương thức GetEnumerator() mà thông qua đó nó cho phép duyệt một tập hợp. (Tinh tế hơn thì ta sẽ đi implement IEnumerable<> interface, mà nó đã hỗ trợ việc khai báo cho ta)
Ví dụ cụ thể ta sẽ đi xây dựng 01 lớp SinhVienCollection() dưới đây.

class SinhVienCollection : IEnumerable<SinhVien>
{
private List<SinhVien> list = new List<SinhVien>();

public SinhVien this[int i]
{
get { return list[i]; }
set { list[i] = value; }
}

// For IEnumerable<SinhVien>
public IEnumerator<SinhVien> GetEnumerator() {
return list.GetEnumerator(); }

// For IEnumerable
IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() {
return GetEnumerator(); }

// Bạn có thể thêm vào một số Properties, Methods,... tùy ý mà mình thích vào lớp SinhVienCollection này.
// Ví dụ: public int Count{ get{ return list.Count;}}
}

0 comments: