Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

// // Leave a Comment

C++ Keywords: break


Từ khoá break được sử dụng để dừng một vòng lặp hay bất cứ lý do gì mà
bạn cho điều đó là phù hợp. Câu lệnh break có thể được sử dụng trong điều kiện
While để dừng lại vòng lặp liên tiếp.

Đoạn mã sau cố găng đếm chữ cái thứ tự từ d đến n, nhưng break đã không cho nó làm hoàn thành nhiệm vụ đến khi nó gặp k:

#include <iostream>

using namespace std;//---------------------------------------------------------------------------int main(int argc, char* argv[])

{

char Letter = 'd';while( Letter <= 'n' )

{

cout << "Letter " << Letter << endl;

if( Letter == 'k' )

break;

Letter++;

}return 0;

}


Tương tự, câu lệnh break cũng được sử dụng trong vòng lặp do while:
Trong câu lệnh for, break có thể dừng việc đếm cho đến khi thoả một điều

kiện nào đó. Ví dụ, đoạn mã sau có nhiệm phải đếm từ 0 đến 12, nhưng người lập trình muốn nó ngừng ngay khi phát hiện ra số 5:

#include <iostream>

using namespace std;//------------------------------------------------------------------int main(int argc, char* argv[])

{

for(int Count = 0; Count <= 12; ++Count)

{

cout << "Count " << Count << endl;

if( Count == 5 )

break;

}return 0;

}Câu lệnh break thường được sử dụng để xử lý các trường hợp chuyển trong câu lệnh switch mà trong đó bạn có thể muốn chương trình bỏ qua các trường hợpkhông hợp lệ.

Xem xét một chương trình được sử dụng để yêu cầu một số từ 1 đến 3, break hợp cho phép switch dừng lại ngay khi mỗi trường hợp được tìm thấy.

#include <iostream>

using namespace std;//-------------------------------------------------------------------int main(int argc, char* argv[])

{

int Number;cout << "Type a number between 1 and 3: ";

cin >> Number;switch (Number)

{

case 1:

cout << "\nYou typed 1.";

break;

case 2:

cout << "\nYou typed 2.";

break;

case 3:

cout << "\nYou typed 3.";

break;

default:

cout << endl << Number << " is out of the requested range.";

}return 0;

}

0 comments: