Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

// // Leave a Comment

C++ Keywords: inline


Khi một hàm thực hiện lời gọi đến hàm khác, thì lời gọi hàm phải gửi một yêu cầu để gọi hàm và quá trình đó sẽ trả lại những giá trị cần thiết, nếu có. C++ cho phép bạn thực hiện một hàm chức năng, do đó, khi nó được gọi, một bản sao của toàn bộ hàm được đặt ở nơi mà hàm này đang được gọi. Điều này có nhĩa là lời gọi hàm không gửi một yêu cầu nào tới hàm đó mà nó thực hiện chuyển nhượng: Tự thân hàm được truy cập, trong đó là cần thiết.


Để tạo một inline function, gõ từ khoá inline đặt đằng trước hàm
Ví dụ:

#include <iostream>

using namespace std;inline double Sum(const double * Numbers, const int Count)

{

double s = 0;for(int i = 0; i < Count; i++)

s += Numbers[i];return s;

}int main()

{

double Nbr[] = { 15.66, 18, 25, 128.62, 12.06, 22.18 };

double Total = Sum(Nbr, 6);cout << "Sum = " << Total << endl;return 0;Trước đó, nếu bạn khai báo một hàm mà nó có thể được thực hiện ở một nơi nào đó, khi thực hiện hàm, bạn có thể gõ hoặc bỏ quả từ khoá inline:


#include <iostream>

using namespace std;inline double Sum(const double * Numbers, const int Count);int main()

{

double Nbr[] = { 15.66, 18, 25, 128.62, 12.06, 22.18 };

double Total = Sum(Nbr, 6);cout << "Sum = " << Total << endl;return 0;

}inline double Sum(const double * Numbers, const int Count)

{

double s = 0;for(int i = 0; i < Count; i++)

s += Numbers[i];return s;

}

0 comments: