Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

// // Leave a Comment

Get File Size

- Cách đo: chạy từ vị trí đầu tới vị trí cuối
- Code: C99 (C++ chuẩn ANSI-99 áp dụng mọi compiler)
#include
#include

using namespace std;

long filesize(const char* filename); // khai báo

int main(void)
{
const char* filename = "C:\\file.png"; // vị trí file
cout << "File size: " << filesize(filename) << " bytes" << endl;
return 0;
}

long filesize(const char* filename)
{
ifstream file; // tạo một input file stream
file.open(filename, ios::binary | ios::in); // đọc dưới binary
if(!file.good() || !file.is_open()) { // nếu có lỗi đọc file
return -1;
}
file.seekg(0, ios_base::end); // đọc từ đầu tới cuối file
return static_cast<long>(file.tellg()); // trả về
}

0 comments: