Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

// // Leave a Comment

Định dạng kiểu dữ liệu Double Float trong C#

Bài viết hướng dẫn đầy đủ cách thức định dạng dữ liệu

Những ví dụ sau chỉ cho bạn cách thức định dạng những số kiểu fload sang kiểu ký tự trong C# bằng cách sử dụng hàm static của lớp String là String.Format.

Số sau dấu chấm

Ví dụ định dạng này chuyển đổi một số double sang string với kết thú là 2 chữ số thập phân đằng sau. Định dạng sử dụng là: "0.00".


            String.Format("{0:0.00}", 123.4567); // "123.46"
            String.Format("{0:0.00}", 123.4); // "123.40"
            String.Format("{0:0.00}", 123.0); // "123.00"


Ví dụ tiếp theo cho phép bạn rút gọn những số thập phân thừa đằng sau dấu chấm, sử dụng định dạng "0.##".


            String.Format("{0:0.##}", 123.4567); // "123.46"
            String.Format("{0:0.##}", 123.4); // "123.4"
            String.Format("{0:0.##}", 123.0); // "123"
Số trước dấu chấm thập phân

Sử dụng định dạng: "00.0", chúng ta sẽ được kết quả là số trước dấu chấm lúc nào cũng lớn hơn hoặc băng 2, và sau nó là một chữ số..


            String.Format("{0:00.0}", 123.4567);    // "123.5"
            String.Format("{0:00.0}", 23.4567);     // "23.5"
            String.Format("{0:00.0}", 3.4567);      // "03.5"
            String.Format("{0:00.0}", -3.4567);     // "-03.5"Cách phần ngàn

Sử dụng định dạng mẫu:
"0,0.0"


            String.Format("{0:0,0.0}", 12345.67);   // "12,345.7"
            String.Format("{0:0,0}", 12345.67);     // "12,346"


Số 0


            String.Format("{0:0.0}", 0.0);  // "0.0"
            String.Format("{0:0.#}", 0.0);  // "0"
            String.Format("{0:#.0}", 0.0);  // ".0"
            String.Format("{0:#.#}", 0.0);  // ""
 

Và sau đây là một số ví dụ vui.


            String.Format("{0:my number is 0.0}", 12.3);    // "my number is 12.3"
            String.Format("{0:0aaa.bbb0}", 12.3);           // "12aaa.bbb3"


Tác giả: Anh Tuấn

0 comments: