Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

abstract Keyword C#

Các lớp abstract (trừu tượng) là lớp chỉ chứa các khai báo các lớp và các phương thức khác.
Các phương thức này có thể được định nghĩa bên trong lớp đã được định nghĩa trừ khi chúng ta không thể tạo ra các định nghĩa. Các phương thức đó được khai báo trong một lớp abstract có thể được định nghĩa bên ngoài của lớp abstract như là một phương thức riêng lẻ.

0 comments: