Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

struct Keyword C#

Trong C#, class được dùng để tạo phần lớn những đối tượng. Tuy nhiên, đôi khi ta muốn tạo dựng những đối tượng hoạt động tương tự như những kiểu dữ liệu bẩm sinh, ít dùng đến bộ nhớ, có thể được cấp phát nhanh và không tốn nhiều bộ nhớ do việc quy chiếu. Trong trường hợp này, ta dùng đến kiểu dữ liệu trị, thực hiện bằng cách khai báo một struct;

Struct
là kiểu dữ liệu tạo, "nhẹ cân" có thể thay thế lớp. Struct cũng tương tự như lớp, nghĩa là cấu trúc dữ liệu có thể chứa các thành viên dữ liệu và thành viên hàm (bộ khởi tạo, phương thức...)

Struct khác class ở chỗ: struct là loại dữ liệu trị, nghĩa là không được cấp phát bộ nhớ trên heap. Một biến struct sẽ chứa dữ liệu của struct, trong khi một biến kiểu class thì lại chứa một quy chiếu về dữ liệu được biết như là đối tượng. Ngoài ra, struct không hỗ trợ kế thừa và hàm hủy.

Struct chỉ hữu ích đối với những đối tượng không đòi hỏi ý nghĩa quy chiếu. Ví dụ, các số phức, các điểm trên hê thống, hoặc cặp key - value trong cấu trúc từ điển.

Khai báo Struct:

Cú pháp khai báo như sau:
[thuộc tính] [bổ sung truy cập] struct :[danh sách giao diện] [thành viên struct]
{
// thuộc tính, phương thức,...
}


0 comments: