Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

global Keyword C#

Từ khóa global này rất hữu ích trong một số ngữ cảnh để giải quyết không rõ ràng giữa định danh. Nếu bạn có một cuộc xung đột giữa một tên lớp và một không gian tên, ví dụ, bạn có thể sử dụng các từ khóa global cầu để truy cập vào không gian tên
namespace MyApp
{
public static class System
{
public static void Main()
{
global::System.Console.WriteLine("Hello, world!");
// if we had just used System.Console.WriteLine,
// the compile would think that we referred to a
// class named "Console" inside our "System" class.
}
}
}

global không làm việc trong tình huống sau đây, tuy nhiên, như lớp System của ta không có một không gian tên:

public static class System
{
public static void Main()
{
global::System.Console.WriteLine("Hello, world!");
// "System" doesn't have a namespace, so the above
// would be referring to this class!
}
}

0 comments: