Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

readonly Keyword C#

Từ khoá readonly liên quan mật thiết đến từ khoá const, ngoại trừ một biến với lần sửa đổi này sẽ được khởi tạo trong một constructor, cùng với việc liên kết với một lớp (đối tượng) hơn là các lớp của chính nó.

Việc sử dụng chính cho các từ khoá này là để cho phép biến mất trên các giá trị khác nhau tùy theo đó nhà xây dựng đã được gọi là, trong trường hợp lớp có nhiều, trong khi vẫn đảm bảo các nhà phát triển mà nó có thể không bao giờ cố ý hoặc vô ý được thay đổi trong các mã sau khi đối tượng đã được tạo.

Đây là cách sử dụng mẫu, giả định là trong một lớp được gọi là SampleClass:

readonly string s;

SampleClass()
{
s = "Hello!";
}

0 comments: