Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

Union Method C#

Để ghép nối 2 mảng hoặc danh sách có sẵn thành một chuỗi duy nhất có chứa đầy đủ các thành phần của hai phần tử nhưng ở đây là không trùng lặp, để làm được việc này thông qua thư viện thì C# cung cấp cho ta một phương thức gọi là Union.

Gọi phương thức Union

Trước tiên, để gọi được phương thức này thì ta cần phải khai báo sử dụng thông qua không gian tên System.Linq, Union sẽ tác động tới các thành phần cùng kiểu có trong danh sách List, hoặc đơn giản hơn với kiểu mảng. Ví dụ dưới đây sử dụng mảng kiểu nguyên, các bạn có thể khai báo kiểu danh sách List hoặc mảng chuỗi string. Kết quả là Union sẽ nối 1,2,3 và 2,3,4 thành một chuỗi 1,2,3,4.

=== Gọi phương thức Union (C#) ===

using System;
using System.Linq;

class Program
{
static void Main()
{
// Create two example arrays.
int[] array1 = { 1, 2, 3 };
int[] array2 = { 2, 3, 4 };
// Union the two arrays.
var result = array1.Union(array2);
// Enumerate the union.
foreach (int value in result)
{
Console.WriteLine(value);
}
}
}

=== Đầu ra của chương trình ===

1
2
3
4
Hy vọng ví dụ này giúp ích được cho bạn

0 comments: