Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

using Keyword C#

Từ khoá using có hai ý nghĩa cơ bản hoàn toàn không liên quan trong C#, tuỳ thuộc vào nếu nó được sử dụng như là một chỉ thị hay một câu lệnh.

Sử dụng như một chỉ thị

"using" như là một chỉ thị để khai báo không gian tên cho việc tham chiếu.

Example:

using System;

// A developer can now type Console.WriteLine(); rather than System.Co
nsole.WriteLine().

using cũng có thể cung cấp một không gian tên bí danh (alias) cho các kiểu tham chiếu.

Example:

using Utils = Company.Application.Utilities;

Sử dụng như một câu lệnh

using sử dụng như một câu lệnh nó sẽ tự động gọi hàm Dispose() cho đối tượng cụ thể. Các đối tượng phải được thực hiện qua giao tiếp (interface) IDisposable.

Example:

using (System.IO.StreamReader reader = new StreamReader("readme.txt"))
{
// read from the file

}

// readme.txt has now been closed automatically.


0 comments: