Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

// // Leave a Comment

Key Logger C# .NET - Possible Errors

Có thể xảy ra lỗi

Tất cả điều bạn cần làm bây giờ là đặt chúng lại với nhau, từng cái một, trên các khối mã.
Một số lỗi có thể xảy ra:
  • Nếu bạn nhìn thấy giao diện console, thì bạn cần làm là mở cửa sổ Properties của dự án và chọn Windows Application.
  • Bạn không thể tham chiếu tớ System.Windows.Forms;
  • Bạn không thể giải phóng đoạn thông điệp đính kèm - message attachement (data.Dispose();)
  • Bạn không thể đóng StreamWriter (sw.Dispose();)


Phần 1: Creating the Project
Phần 2: Running the Key Logger
Phần 3: Got Mail
Phần 4: Intercepting Keystrokes
Phần 5: The HookCallback Method
Phần 6: API Methods
Phần 7: Possible Errors

0 comments: