Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

// // Leave a Comment

Phím tắt trong Flash


Hệ Thống Phím Tắt Trong Flash

Alt+F : File
Alt+E : Edit
Alt+V : View
Alt+I: Insert
Alt + M : Modify
Alt+T : Text
Alt+C : Command
ALt+W : Window
ALt+H : Help .
(Menu)

Alt + F2 : Accessbility
Alt+ F3 : Movie Explorer
Alt+F4 : Close
Alt + F7 : Component InspectorCtrl+1 : 100%
Ctrl+2 :Show Frame
Ctrl+3 :Show All
Ctrl+4 : 400%
Ctrl+8 : 800%
Ctrl + + : Zoom out
Ctrl+ - : Zoom in
Ctrl+ ' : Show Grid
Ctrl+ / : Edit Snapping
Ctrl+ ; : Show Guides .

CtrL+A : Select all
Ctrl + B : Break apart
Ctrl+C : Copy
Ctrl+ D : Duplicate
Ctrl+E : Edit Symbol
Ctrl+ F : Find and replace .
Ctrl+G : Group
Ctrl+ H : Hide Edges
Ctrl+I : Info
Ctrl+J : Document Properties
Ctrl+K : Align
Ctrl+L : Show / Hide Library .
Ctrl+ N : New Document
Ctrl+O : Open From File
Ctrl+P : Print
CtrL+Q : Quit
Ctrl+R : Import to stage
Ctrl + S : Save a document
Ctrl+ T : Transform window
Ctrl+U : Preferences
Ctrl+V : Paste in center
Ctrl+W: Close a document
Ctrl+X : Cut
Ctrl+ Y : Redo
Ctrl+Z : UndoCtrl + F2 : Show / Hide Tool Box : Hiển thị / Giấu thanh công cụ
Ctrl+ F3 : Show/ Hide Properties : Hiển thị / Giấu Thuộc tính
Ctrl+ F4 :Đóng tài liệu đang làm việc hiện hành và ..
Ctrl+ F7 : Component windows Cửa sổ Thành phần
Ctrl+F8 : New Symbol : Biểu tượng mới
Ctrl+F9 : Color Swatches : Những mẫu màu
Ctrl+ F10 : History window : Cửa sổ Lịch sử
Ctrl+ F11 : Strings : Những chuỗi
Ctrl+F12 :Publish HTML : Xuất bản HTMLCtrl+ Down : Sent backward : Đã gửi quay trở lại
Ctrl+Enter : Test Movie : Phim thử nghiệm
Ctrl+ Up : Bring forward : Mang lại cho chuyển tiếp

Ctrl+ Alt + ; : Lock Guides : Khóa Hướng dẫn
Ctrl+ Alt+ Enter : Test Scene : Thử nghiệm cảnh
Ctrl+Alt+ R : Rewind : Sự Cuộn lại
Ctrl+ Alt+ G : Edit Grid : Hiệu chỉnh Lươi
Ctrl+Alt +H : Show Shape Hints : Hiển thị Hình dạng Những gợi ý
Ctrl+Alt+K : Dublicate window : cửa sổ Dublicate
Ctrl+Alt +L : Lock : khóa
Ctrl+Alt+M : Mute Sound : ngắt âm
Ctrl + Alt+ P : Test Project :
Ctrl+Alt+S : Scale And Rotate : Quy mô Và Quay
Ctrl+Alt+T : Show/Hide Timeline : Hiển thị / Giấu Thời gian
Ctrl + Alt+W : Close all documents : Đóng mọi tài liệu

Ctrl+Shift+ ' : Snap to Grid : Với một tiếng tách tới Lưới
Ctrl+ Shift+ ; : Snap to guide : Snap để hướng dẫn
Ctrl+ Shift + / : Snap to object
Ctrl+Shift+9 : Rotate 90 o Cw : Xoay 90 o CW
Ctrl+Shift+7 : Rotate 90 . CCw : Xoay 90 o ccw
Ctrl+Shift + 10 : web service : trang web dịch vụ
Ctrl+Shift+A : Diselect all : Diselect tất cả các
Ctrl+Shift+D : Distribute to Layers : Phân phối để Layers
Ctrl+Shift + Down :sent to b ack : gửi cho b ACK
Ctrl+Shift+ Enter : Debug movie: Gỡ lỗi phim
Ctrl+ Shift+F12 : Export Setting : cài đặt xuất khẩu
Ctrl+Shift+G : Ungroup : Gỡ nhóm
Ctrl+Shift+H : Add Shape Hint : Thêm Gợi ý Hình dạng
Ctrl+Shift+L : Align Left : Sắp thẳng hàng Bên trái
Ctrl+Shift + O : Open External Library : Đã giải quyết ngoài Thư viện
Ctrl+Shift+R : Align Right : Sắp thẳng hàng Bên phải
Ctrl+Shift+S : Save as : lưu thêm
Ctrl+Shift +Up : Bring to front: Đưa ra phía trước
Ctrl+Shift+V : Paste in Place : Nơi dán
Ctrl+Shift + W : work area : vùng làm việc
Ctrl+Shift+Z : Remove transform : Loại bỏ sự biến đổi

Ctrl + Alt +Shift + All : View Out line : Nhìn hàng Ngoài
Ctrl+Alt+Shift+A : Anti Alias : Chống Alias
Ctrl+Alt +Shift+C : Shape Optimize : Hình dạng Tối ưu hóa
Ctrl+Alt +Shift + F :Fast : Nhanh
Ctrl+Alt+Shift+G : Edit Guides : Hướng dẫn sửa đổi.
Ctrl+Shift+Alt+L : Unlock : Mở khóa
Ctrl+Alt+Shift+R : Show Rulers : Hiển thị thước kẻ
Ctrl+ Alt + Shift + T : Anti Alias Text :
Ctrl+Alt+Shift+S : Export Movie .


F1 : Help
F2 : Output panel
F3 : Find And Replace
F4 : Hide /Show All panel
F5 : Insert a frame
F6 : Insert a key Frame
F7 : Insert a blank key frame
F8 : Convert to Symbol
F9 : Action Panel
F11 : Library
F12 : Publish

, : Dịch chuyển sang phải 1 frame
. : Dịch chuyển sang trái 1 frame
A :SubSelection Tool
B : Brush
E: Eraser
F : Gradient transform tool
H : Hand tool
I : EyeDropper tool
K :Paint Bucket Tool
L : Lasso Tool
N : Line tool
M : Zoom tool
P : Pentool
O : Oval tool
Q :Free Transform tool
R : Rectangle tool
S : Ink Bottle
T : Text
V : Selection tool
Y : Pencil tool
(+ Shift ) .


Shift + F2 : Scene
Shift+ F3 : Behavior
Shift + F4 : Debugger
Shift +F5 : Delete a frame
Shift+ F6 : Delete a key Frame
Shift + F8 : Project
Shift + F9 : Color mixer
Shift + F10 : Right mouse
Shift + F12 : Publish
phím tắt của shape tween:
Ctrl+shift+ scroll : zoom in/out
space : tạm thời xài hand tool
- > <> : Next frame.
- Ctrl + <- : Previous frame. Ctrl + Tab: Di chuyển nhanh giữa các file open trong Flash Cách vẽ nhanh một hình chữ nhật bo tròn góc • Trong khi đang vẽ một hình chữ nhật bạn bấm thêm nút mũi tên lên xuống trên bàn phím Bấm phím mũi tên xuống thì các góc của hình chũ nhật sẽ tròn dần và ngược lại. Cách vẽ nhanh một hình thang cân: • Vẽ một hình chữ nhật • Bấm Q để chọn Free Transform tool • Chọn hình chữ nhật đó • Bấm giũ Ctrl+Shift, • Di trỏ chuột lại gần các điểm mút đến khi xuất hiện một mũi tên màu trắng, click và keó điểm mút của hình chữ nhật vào trong hoặc ra ngoài, ta sẽ thấy hình chữ nhật sẽ được co hoặc giãn đều từ hai phía để tạo thành hình thang cân

0 comments: