Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

// // Leave a Comment

HTML table tag

Example

Một tài liệu HTML có sử dụng các thẻ thành phần thead, tfoot, and a tbody:

<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>Sum</td>
<td>$180</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>February</td>
<td>$80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

0 comments: