Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

// // Leave a Comment

Các điểm lưu ý trong C++

1. Lỗi run-time là lỗi, khi chỉ khi chạy trên thực tế mới phát sinh (không phải lỗi ngữ pháp syntax nên compile + build sẽ chẳng báo gì đâu)

2. Điểm khác nhau giữa int main() và void main() liên quan đến ASM trong cách quản lý và tổ chức bộ nhớ của OS. Cái này kiến thức phân tích cấp cao, cậu không cần hiểu chỉ cần dùng theo tiêu chuẩn là được.

3. nếu là biến số thì chữ thường chứ không phải chữ hoa: hoTen; nếu viết HoTen => có nghĩa là đây là một class; nếu viết là: _hoTen hằng số. Cái này lấy mấy cuốn C cơ bản ra nó có hướng dẫn tiêu chuẩn quy cách đặt tên.

4. char*, const char* : <— hai cái này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
với char* tham số truyền vào có thể bị thay đổi
với const char* tham số truyền vào không được quyền thay đổi.

0 comments: