Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

// // Leave a Comment

Thao tác với tập tin


Khi làm việc với file chúng ta thường lúng túng vì việc dùng các trình biên dịch khác nhau sẽ dẫn đến việc có những khác biệt. Ở đây tôi xin nêu ra cách viết khi cần lấy dữ liệu của C++ khi dùng bản VS2005.

Giải thích các từ khoá:

iftream – dùng để tạo dòng nhập (nhập vào từ file)

ofstream – tạo dòng xuất dữ liệu ra file

hàm “fail()” – dùng để kiểm tra tính tồn tại của file là đúng đắn. có hàm “bad()” nữa nhưng khi viết trên VS2005 thì không hiểu sao không thực hiện được???

dấu “>>”,”<<” cũng tác dụng như với hàm “cin” là để nhập dữ liệu vào.


và nhớ là dùng thư viện “fstream.h” nha.

Lấy dữ liệu:

ifstream dataFile(NameFile1);

if(!dataFile.fail()){

dataFile>>n; //doc duoc gia tri ‘n’

cout<<” n= “<<n<<”\n”; //hien thi gia tri ‘n’ len man hinh.


else{

cout<<”\nError : open file “<<NameFile1<<” is fail;\n”;

exit(1); //file đã hỏng phải thoát ra luôn.

}

dataFile.close();//nhớ là phải đóng file lại !

Ghi thông tin lên tệp:


ofstream dataFile(NameFile2);

dataFile<<”\nGhi nhung cai can ghi len day ha!\n”;

dataFile.close();

Chỉ cần viết đơn giản như thế là đã có thể thao tác đơn giản trên file.

0 comments: