Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

is Keyword C#

Từ khoá is được so sánh một đối tượng, nếu chúng cùng một loại (đối tượng kế thừa kiểu), và trả về true. Do đó nó được sử dụng để kiểm tra tính tương thích, trước khi chuyển đổi kiểu nguồn sang một kiểu khác để đảm bảo rằng sẽ không gây ra một ngoại lệ nào. Sử dụng is với giá trị null luôn trả vềfalse.

Xem đoạn ví dụ sau:

System.IO.StreamReader reader = new StreamReader("readme.txt");
bool b = reader is System.IO.TextReader;

// b is now set to true, because StreamReader inherits TextReader

0 comments: