Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

unsafe Keyword C#


Từ khoá unsafe (không an toàn) có thể được sử dụng để sửa đổi một thủ tục hay định nghĩa một khối mã trong đó sử dụng mã không an toàn. Mã không an toà là mã có sử dụng toán tử địa chỉ (&) hoặc sử dụng toán tử con trỏ (*).

Theo thứ tự để biên dịch mã có chứa từ khoá này, bạn phải sử dụng tuỳ chọn /unsafe khi sử dụng trình biên dịch Microsoft C- Sharp.


// example of unsafe to modify a procedure
class MyClass {
unsafe static void(string *msg) {
Console.WriteLine(*msg)
}
}

// example of unsafe to modify a code block
string s = "hello";
unsafe {
char *cp = &s[2];
*cp = 'a';
}

0 comments: