Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

// // Leave a Comment

object Keyword C#

Từ khoá object được sử dụng trong trường, phương thức, thuộc tính, khai báo biến và các toán tử cast, typeof như một bí danh cho các cơ cấu .NET Framework. 'System.Object'. Nghĩa là, nó đại diện cho lớp cơ sở mà từ đó tất cả các kiểu tham chiếu khác lấy được. Trên một số nền tảng, kích thước tham chiếu là 32 bit, trong khi trên nền tảng khác nó là 64 bit.

0 comments: